RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)   Nama Sekolah            : MA Muta’allimin Muta’allimat Mata Pelajaran          : Akidah Akhlak Kelas / Semester        : X /Genap Alokasi Waktu           : 2 x… Read more “RPP”